Back to top

Pork gyros

potato chips, tomato sauce, mozzarella, onion and yogurt